Awstriýa koronawirus sebäpli doly derejeli çäklendirmeleri girizýär

Awstriýa koronawirus sebäpli doly derejeli çäklendirmeleri girizýär

Awstriýanyň häkimiýetleri täze görnüşli koronawirusyň ýaýramagyna garşy göreşde saglygy goraýyş ulgamynyň işiniň agyrlaşmagyna ýol bermezlik maksady bilen 2020-nji ýylyň 17-nji noýabryndan 6-njy dekabry aralygynda karantini güýçlendirýär diýip, Awstriýanyň kansleri Sebastýan Kurs habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

“Geljek sişenbe gününden 6-njy dekabr aralygynda ýazda bolşy ýaly, ikinji lokdaun hereket eder” – diýip, Kurs Wenadaky metbugat maslahatynda aýtdy.

17-nji noýabrdan ilatyň köçä çykmagyna çäklendirmeler günüň dowamynda hereket eder. Boş wagtlarda ýakyn gurşawdan diňe bir adam ýa-da bir maşgala bilen duşuşyp bolar. Azyk dükanlaryndan, bag bazarlaryndan, zoo-dükanlaryndan, ýangyç guýulýan stansiýalardan, banklardan, poçta bölümlerinden, aragatnaşyk salonlaryndan, hyzmatlar merkezinden başga uly dükanlar ýapylar. Beýlekileriň işi 06:00-dan 19:00-a çenli çäklendiriler.
Mekdep okuwçylary uzak aralykdan okuwa geçýärler. Höwesjeňler derejesinde sportuň aragatnaşyk görnüşleri gadagan edilýär. Sportuň ylgaw görnüşleri diňe şahsy tertipde rugsat edilýär. Respublikanyň dükanlarynda, jemgyýetçilik edaralarynda we ulaglarda hökmany örtük dakynmak düzgüni hem hereket edýär.
Awstriýada koronawirus bilen keselleýänleriň sanynyň gündelik ösüşi noýabrda absolýut rekordy goýdy — 9 müňden gowrak adam. Awstriýada 14-nji noýabr boýunça, jemi 198 291 adam koronawirus bilen keselledi, olardan 119 415-si sagaldy, 1 746 adam ýogaldy.