Türkmenistanyň ilçisi Ysraýyl Döwletiniň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

Türkmenistanyň ilçisi Ysraýyl Döwletiniň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

Ierusalim şäheriniň Prezident köşgünde Türkmenistanyň Italiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi T.Kömekowyň Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti Reuwen Riwline Türkmenistanyň Ysraýyl Döwletindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hökmünde (oturýan ýeri Rim şäheri) ynanç hatlaryny gowşurmak dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşygyň barşynda Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan durmuşa geçirilýän oňyn bitaraplyk syýasatynyň sebit hem-de halkara derejesinde parahatçylygyň, durnuklylygyň we howpsuzlygyň ilerledilmegine ähmiýetli goşant goşýandygyny belläp geçdi.
Öz gezeginde, Ilçi T.Kömekow Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Ysraýyl Döwletiniň Prezidentine mähirli salamyny we ýurduň ähli halkyna iň ýakymly arzuwlaryny beýan etdi. Çäräniň barşynda taraplaryň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlar boýunça Türkmenistanyň we Ysraýylyň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň mundan beýläk hem ilerledilmegine meýilleri tassyklanyldy.