ICD türkmen telekeçilerine 10 million amerikan dollaryny berer

ICD türkmen telekeçilerine 10 million amerikan dollaryny berer

Yslam korporasiýasy (IСD) COVID-19 pandemiýasy döwründe Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligiň taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin 10 million amerikan dollary möçberinde maliýe serişdelerini berer Bu baradaky teklibi wise-premýer G.Müşşikow Hökümet mejlisiniň barşynda döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Bellenilişi ýaly, bu maliýe serişdeleri Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň üsti bilen hususy ulgamyň taslamalaryny maliýeleşdirmäge, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda telekeçilik işjeňligini ýokarlandyrmaga, kiçi we orta telekeçiligiň öndürýän harytlarynyň görnüşlerini hem-de mukdaryny köpeltmäge, olaryň daşary ýurt bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga hem-de goşmaça iş orunlarynyň döredilmegine gönükdiriler.
Bu çäreler, ilkinji nobatda, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişine hem-de eksport ugurly harytlaryň artdyrylmagyna ýardam eder.
Gurbanguly Berdimuhamedow teklibi, umuman, makullap, hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy tarapyndan berilýän maliýe serişdeleriniň maksada laýyk ulanylmagy baradaky meseläni berk gözegçilikde saklamak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.