«John Deere-iň» prezidenti türkmen halkyny Hasyl toýy bilen gutlady

«John Deere-iň»  prezidenti türkmen halkyny Hasyl toýy bilen gutlady

«John Deere-iň» prezidenti Mark fon Pentz Türkmenistanyň Prezidentini we türkmen halkyny Hasyl toýy mynasybetli gutlady.

«Sizi we türkmen halkyny Türkmenistanda giňden bellenilýän Hasyl toýy bilen «John Deere-iň».

Häzirki Türkmenistan öz gazanan üstünliklerine buýsanmaga haklydyr. Siziň oýlanyşykly daşary syýasatyňyz halkara giňişlikde-de uly abraýa we ykrara eýe boldy.
Siziň Alyhezretiňiz tarapyndan tassyklanan ähli strategik taslamalaryň doly ýerine ýetirilendigini we öz borçlarymyzy hem-de Siziň öňdengörüjilikli görkezmeleriňizi wagtynda ýerine ýetirmek üçin ähli çäreleri görýändigimizi Size habar bermäge şatdyryn"-diýlip, hatda aýdylýar.