BMG on ýurda köpçülikleýin açlygyň howp salýandygyny habar berdi

BMG on ýurda köpçülikleýin açlygyň howp salýandygyny habar berdi

Afrikanyň we Ýakyn Gündogaryň dokuzdan gowrak ýurdy köpçülikleýin açlyk howp astyna düşdüler diýip, BMG-niň Baş Assambleýasynyň saýtynda habar berilýär. Muny vm.ru belläp geçýär.

Dawa-jenjeller, ykdysady kynçylyklar, adatdan daşary howa şertleri we koronawirus pandemiýasy ýüzlerçe müň adam üçin azyk önümlerine elýeterliligi çäklendirýär.

- Dünýäde durnuksyzlyk ösýär. 16 töweregi sebite açlyk meselesi howp salýar, olardan Burkina-Faso sebiti, demirgazyk-gündogar Nigeriýa, Günorta Sudan, Ýemen has “gyzgyn nokatlardyr” – diýip, BMG-niň hünärmenleri habar berýärler.

COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýagdaý has ýaramazlaşýar. Adamlara iýmit önümleri gerek. Azyk önümleriniň bahasy, şeýle-de howa şertleri ýagdaýyň geljekki ösüşini kesgitlär diýip, gurama hasaplaýar.
Öň, Bütindünýä Azyk maksatnamasynyň ýolbaşçysy Dewid Bisli COVID-19 pandemiýasynyň täsirini gowşatmak üçin ynsanperwer işleri amal etmäge geljek 6 aýyň dowamynda 5 mlrd dollary bölüp bermegiň gerekdigini habar berdi. Ol milliarderleri we kompaniýalary 2020-nji ýylda tutuş dünýä boýunça açlykdan ýogalmak howpunyň astynda bolan 30 mln töweregi adamy halas etmek üçin kömek etmäge çagyrdy.