2023-nji ýylda Aziýa kenarýaka oýunlaryny Awazada geçirmek teklip edilýär

2023-nji ýylda Aziýa kenarýaka oýunlaryny Awazada geçirmek teklip edilýär

Aziýanyň Olimpiýa geňeşi Türkmenistanyň OCA-nyň Baş Assambleýasynyň sessiýasyny we OCA-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň mejlisini geçirmek baradaky teklibini goldady. Bu barada OCA-nyň ýolbaşçysy şeýh Ahmad Al Fahad Al Sabah Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen hatynda aýtdy.

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň 2023-2025-nji ýyllarda OCA-nyň Baş Assambleýasyny we OCA-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň mejlisini geçirmek baradaky resmi haýyşyna seredilenden soň, Aziýanyň Olimpiýa geňeşi bu teklibi kabul etdi we bu çäreleri geçirmegiň takyk senesini kesgitlär diýlip, hatda aýdylýar.
Şeýh Ahmad Al Fahad Al Sabah Türkmenistanda Olimpiýa Hereketini yzygiderli goldaýandygy üçin türkmen liderine tüýs ýürekden minnetdarlygyny bildirdi, muny 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýokary derejede guralmagy hem görkezýär.

“Bu oýunlara gatnaşan Okeaniýa we OCA agza ýurtlaryň ählisinde häzir hem bu multisport çäreleriniň ýokary derejede guralyşy we türkmen halkynyň myhmansöýerligi barada ýakymly ýatlamalar bar”.

Şeýle hem, Al Sabah Türkmenistanyň ýolbaşçysyna 2023-nji ýylda 7-nji Aziýa kenarýaka oýunlaryny Hazar deňziniň Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirmek mümkinçiligine garamak baradaky teklibini gözden geçirmegi teklip etdi. Ol 2017-nji ýylyň aprel aýynda Halkara sport kongresine gatnaşanlaryň häzirki zaman sosial we sport infrastrukturasyna, şeýle hem türkmen deňziniň ajaýyp kenarýakasyna we çägeli kenaryna baha berip bilendigini ýatlady.

“Awazada 7-nji Aziýa kenarýaka oýunlarynyň guralmagy şäheriň geljekki ösüşine uly täsir eder, oýunlaryň dowamynda we geljekde köp sanly adamlaryň hem-de syýahatçylaryň ünsüni özüne çeker, şeýle-de Türkmenistanda Olimpiýa Hereketi üçin dowamly mirasy döreder” – diýip, OCA-nyň prezidenti belledi.