Russiýa pandemiýa döwründe goldawy üçin Türkmenistana sagbolsun aýtdy

Russiýa pandemiýa döwründe goldawy üçin Türkmenistana sagbolsun aýtdy

Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Andreý Rudenko Moskwa bilen Aşgabadyň arasyndaky gatnaşyklaryň rowaçlanýandygyny, munuň söwda dolanyşygynyň ýokarlanmagynda-da görünýändigini aýtdy diýip, ORIENT habar berýär.

Federasiýanyň Geňeşiniň halkara gatnaşyklar boýunça komitetiniň mejlisinde Andreý Rudenko Russiýanyň ýakynda koronawirus pandemiýasy bilen baglylykda Türkmenistandan bahasy 1 million dollar töweregi bolan ynsanperwer kömek ýüküni alandygyny ýatlady.

"Türkmenistan pandemiýa döwründe Russiýa ynsanperwerlik kömegini beren Merkezi Aziýanyň ýeke-täk ýurdudyr. Ol Astrahana azyk, nebit önümlerinden we beýlekilerden ybarat bolan, takmynan, 1 million dollarlyk uly ýük iberdi" diýip, Rudenko belledi.

Şeýle hem Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda, rus tarapyna "strategik hyzmatdaşlygyň ýörelgelerine esaslanýan ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäginde", takmynan, 1000 tonna agyrlykdaky ynsanperwer ýüküň geçirilendigi habar berildi.

"Russiýa tarapy Türkmenistana täze koronawirus ýokançlygynyň global pandemiýasy sebäpli ýüze çykan häzirki kyn ýagdaýa aýratyn ähmiýet berýän dostluk we hoşniýetlilik hereketi üçin çuňňur minnetdar" -diýlip, Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň beýannamasynda bellenilýär.