R.Meredow: «Türkmenistan owganara gepleşikleri üçin syýasy giňişligini bermäge taýýar»

R.Meredow: «Türkmenistan owganara gepleşikleri üçin syýasy giňişligini bermäge taýýar»

Düýn wise-premýer, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Baş sekretarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili, BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Debora Laýons bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, taraplar owganara gepleşikleriniň ilerledilmegine aýratyn seretdiler. Taraplar Owganystanda parahatçylygyň dikeldilmegi babatynda bu prosesiň oňyn dowam etjekdigine ynam bildirdiler. Gepleşikler şu ýylyň sentýabr aýynda Doha şäherinde başlandy. R.Meredow türkmen tarapynyň gepleşikleriň indiki tapgyrlarynyň geçirilmegi üçin syýasy giňişligini bermäge taýýarlygyny tassyklady.
Taraplar içeri hem-de daşary integrasiýa prosesinde Owganystana ýardam bermegiň derwaýyslygyny belläp geçdiler. Şu nukdaýnazardan, durmuş, ykdysady, ulag we kommunikasiýa infrastrukturalaryň ösdürilmeginiň zerurlygy nygtaldy. Söhbetdeşler Türkmenistanyň Hökümetiniň TOPH gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik geçiriji we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygynyň ilerledilmegi, demirýol gatnawlarynyň ýygjamlaşdyrylmagy boýunça durmuşa geçirýän möhüm hereketlerini bellediler. Çünki bu ädimler tutuş ýewraziýa giňişliginde dünýä-hojalyk gatnaşyklaryna oňyn täsir etmäge gönükdirilendir.