Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidenti Aleksandr Wan der Bellene Wena şäherinde bolup geçen, terrorçylykly hereketleriň pajygaly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getirmegi zerarly gynanç hatyny iberdi.

“Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar” diýlip, hatda aýdylýar.

Hormatly Prezidentimiz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini aýtdy.
Euronews agentliginiň habar bermegine görä, duşenbe güni agşam Awstriýanyň paýtagty Wena şäheriniň merkezinde bolup geçen terrorçylykly hereketiň netijesinde dört adam aradan çykdy, 20-den gowragy ýaralandy.
Sişenbe güni Awstriýanyň tutuş çäginde günortan çagy terrorçylykly hereketiň pidalarynyň hormatyna bir minut dymyşlyk çäresi geçirildi. Çarşenbe gününden bolsa, üç günlük matam başlandy.