Kolbi Kowington Habib Nurmagomedowa çagyryş etdi

Kolbi Kowington Habib Nurmagomedowa çagyryş etdi

UFC-niň ýarym orta diwizionynyň ozalky wagtlaýyn çempiony Kolbi Kowington promouşeniň ýeňil agramda iň gowy söweşijisi, karýerasyny tamamlaýandygyny yglan eden Habib Nurmagomedowi söweşe çagyrdy. Bu barada ctnews.ru belläp geçýär.

Onuň pikiriçe, Nurmagomedow öz agramynda söweşmedi, ýüzbe-ýüz gapma-garşylykda ýeňilip bilerdi. Onuň fiziki maglumatlary ýarym orta agramda çykyş etmek talaplaryna laýyk gelýär diýip, Kowington belleýär:

“Hemmeler Habibiň 190 funt (86 kg töweregi) agramynyň bardygyny, meniň agramymyň ondan azdygyny bilýärler. Ýöne men öz agram derejämde çykyş edýärin, Habib bolsa ýeňil agram derejesinde çykyş edýär. Men öz agramymdaky islendik garşydaş bilen söweşe çykmaga taýýar. Habib bolsa diňe göýdükleri urmak isleýär”.
“Habibiň ýarym orta agramda söweşmeýänliginiň esasy sebäbi, aslynda onuň esasy gorkusy – men. Ol bu ýerde söweşse, özüniň titulyny gorap bilmejekdigini bilýär. Ýeriňden galk, bir basgançak ýokary gal we hakyky erkekleriň agram derejesinde söweş” – diýip, Kowington aýtdy.

Kowington – ýarym orta agramda UFC-niň wagtlaýyn guşagynyň ozalky eýesi. Onuň hasabynda MMA-nyň düzgünleri boýunça söweşlerde 16 ýeňşi we iki ýeňlişi bar.