R.Meredow «Hindistan — Merkezi Aziýa» dialogynyň mejlisine gatnaşdy

R.Meredow «Hindistan — Merkezi Aziýa» dialogynyň mejlisine gatnaşdy

28-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň derejesinde «Hindistan — Merkezi Aziýa» dialogynyň ikinji mejlisiniň çäklerinde göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Hindistanyň daşary işler ministri S.Jaýşankaryň ýolbaşçylygynda geçirilen mejlise Gazagystan Respublikasynyň daşary işler ministri M.Tleuberdi, Gyrgyz Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary N.Niýazaliýew, Täjigistan Respublikasynyň daşary işler ministri S.Muhriddin, Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri A.Kamilow hem-de ýörite myhman hökmünde Owganystan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Mohammad Hanif Atmar gatnaşdy.
«Hindistan — Merkezi Aziýa» dialogynyň çäklerinde sebitleýin howpsuzlygy saklamak esasy ugurlaryň biri bolup, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän syýasatynyň BMG-niň Terrorçylyga garşy Global strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine berk ygrarlylygy bellenilip geçildi.
Gurbanguly Berdimuhamedow owganara gepleşikleriň geçirilmegi üçin ýurdumyzyň syýasy giňişligini hem-de zerur bolan guramaçylyk şertlerini üpjün etmäge taýýardyr.
Taraplar energetika, gazhimiýa senagaty, ulag, aragatnaşyk, ýokary tehnologiýalar, oba hojalygy babatynda özara hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň has hem giňeldilmegine, şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hindistanyň işewürler toparlarynyň arasynda göni gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirildi. Bu babatda ministrler 2020-nji ýylyň fewralynda Nýu-Delide «Hindistan — Merkezi Aziýa» Işewürler geňeşiniň döredilmegini kanagatlanma bilen belläp geçdiler.