Türkiýe ýakyn wagtda syýahatçylar üçin ýapylyp biler

Türkiýe ýakyn wagtda syýahatçylar üçin ýapylyp biler

Türkiýäniň hökümeti COVID-19 bilen keselleýänleriň sanynyň köpelýändigi zerarly halkara gatnawlary çäklendirmegi göz öňünde tutýar, ýurt noýabrda ýa-da dekabrda syýahatçylar üçin ýapyk bolup biler. Bu barada “Daily Hürriyet” neşiri habar berýär diýip, lenta.ru belläp geçýär.

Neşiriň maglumatlary boýunça, türk häkimiýetleri ýerli ýaşaýjylar we syýahatçylar üçin täze çäreleri taýýarlamaga girişdiler, olary noýabr we dekabr aýlarynda durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär. Bu çäklendirmeler, ilkinji nobatda, Stambul ýaly iri syýahatçylyk merkezlerine degişli bolar.

“Kesele garşy göreşmek dinamiki prosesdir. Kesel bilen bagly ýagdaýlara esaslanyp, täze kararlar kabul edilip bilner. Munuň netijesinde käbir çäreler giriziler, beýlekiler ýatyrylyp bilner” – diýlip, habarda aýdylýar.

Şeýle-de, köpçülikleýin geçirilýän çäreleri çäklendirmek, dynç günleri komendant sagadyny girizmek meýilleşdirilýär.
Mundan başga-da, häkimiýetler koronawirus ýaýrawynyň öňüni alyş serişdesi hökmünde indiki tapgyrda şäherara we halkara gatnawlaryna çäklendirme girizmek teklibini hem göz öňünde tutýarlar. Täze çäreleriň girizilmegi 28-nji oktýabrda geçiriljek Saglygy goraýyş ministrliginiň ylmy geňeşiniň mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylar.