Habib Nurmagomedow: «Men türkmen halkynyň däp-dessurlary bilen çagalykdan bäri tanyş»

Habib Nurmagomedow: «Men türkmen halkynyň däp-dessurlary bilen çagalykdan bäri tanyş»

UFC 254 ýaryşynda amerikaly Jastin Getjini ýeňen UFC söweşijisi Habib Nurmagomedow Türkmenistana salam gönderdi.

«Türkmenistana ullakan salam! Kakam siziň ýurduňyzda – Gyzylarbatda gulluk etdi. Ol maňa Türkmenistan we türkmen halky hakda köp zatlary gürrüň beripdi. Şeýle bolansoň, men siziň däp-dessurlaryňyz bilen çagalykdan tanyş. Enşalla, görüşeris, doganlar! Türkmenistanda janköýerlerimiň köpdügi meni örän begendirýär, nesibeli bir gün hökman görüşeris!» diýip, Nurmagomedow ACA-nyň çempiony Döwletjan Ýagşymyradowyň Instagram sahypasyndaky wideo habarynda aýtdy.

Ýadymyzda bolsa, Habib Nurmagomedow özüniň beren gürrüňinde kakasy Abdulmanap Nurmagomedowyň Türkmenistanda (Gyzylarbat, häzirki Balkan welaýatynyň Serdar şäheri) 2 ýyl gulluk edendigini, ajaýyp ýatlamalary galdyran bu ýurt hakda oňa köp zatlary gürrüň berendigini ýatlap geçipdi. Şonuň üçin söweşiji kakasynyň aýak yzlary galan bu güneşli topraga özi gelip görmegi arzuw edýär.
Nurmagomedow MMA-da ilkinji gezek 2008-nji ýylyň sentýabr aýynda çykyş etdi. 2012-nji ýylyň ýanwar aýynda ol UFC-iň howandarlygynda ilkinji söweşini geçirdi we şondan bäri iri promouşeniň esasy ýyldyzlaryndan biri bolup durýar. Habib Nurmagomedow karýerasynda 29 söweş geçirip, olaryň ählisinde ýeňiş gazandy. 32 ýaşly sportçy karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi.