Türkmenistanyň Mejlisi halkara hyzmatdaşlygy ulgamynda Kararlary kabul etdi

Türkmenistanyň Mejlisi halkara hyzmatdaşlygy ulgamynda Kararlary kabul etdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahatynyň barşynda parlamentariler “Biologik dürlülik baradaky Konwensiýanyň Genetik baýlyklaryň elýeterliligini kadalaşdyrmak hem-de olary ulanmakdan gelip çykýan peýdany adalatly we deň derejede paýlaşmak hakyndaky Nagoýa Teswirnamasyna goşulmak hakynda”, “Howpsuzlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda”, “Gümrük amallarynyň ýönekeýleşdirilmegi we sazlaşyklylygy hakyndaky halkara Konwensiýasyna goşulmak hakynda” Mejlisiň Kararlarynyň taslamalaryny biragyzdan makulladylar we kabul etdiler.