Türkmenistan Gyrgyzystandan raýatlaryny getirer

Türkmenistan Gyrgyzystandan raýatlaryny getirer

16 sany türkmen raýaty hem-de ýurdumyzda ýaşamak hukugy bolan 2 sany Owganystanyň raýaty Türkmenistana dolanyp gelmek mümkinçiligini aldy. Olar ählumumy pandemiýa zerarly ýurdumyza gaýdyp gelmekde kynçylyk çekýärdiler.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, olar Bişkek – Daşkent ugry boýunça «Özbegistan» awiakompaniýasynyň uçary bilen uçarlar, soňra 2-nji noýabrda awtobus bilen Daşkentden «Olot-Farap» gözegçilik-geçiriş nokadyna gelerler. Şol ýerdenem Türkmenistana geçerler.
Dolanyp gelenlerinden soň, olar Lebap welaýatynyň administrasiýasynyň ýol-ulag müdirliginiň kömekçi binasyndan gurnalan karantin merkezinde hökmany iki hepdelik karantin geçerler.