Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň wirtual sergisini geçirmäge taýýarlyk görülýär

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň wirtual sergisini geçirmäge taýýarlyk görülýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň wirtual sergisini geçirmäge taýýarlyk görýär. Sergini 1-nji noýabrdan Internet ulgamynda öz işine başlatmak meýilleşdirilýär.

Bu ugurda alnyp barylýan işler barada wise-premýer Ç.Gylyjow Hökümet mejlisinde hasabat berdi.
Wise-premýeriň habar berşi ýaly, Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň wirtual diwarlyklar, şeýle hem umumy elýeterli elektron serişdeler arkaly görkezilmegi adamlara çäk taýdan uzak aralykda ýerleşmegine garamazdan, olara gyzyklandyrýan maglumatlaryny gije-gündiziň dowamynda almagyna mümkinçilik berer. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň saýtlarynda elektron poçtanyň salgylaryny, telefon belgilerini we beýleki salgylanmalary ýerleşdirmek göz öňünde tutulýar.
Häzirki wagtda wirtual diwarlygyň ýöriteleşdirilen maglumatlar bölümlerinde gatnaşyjylaryň önümleri we hyzmatlary ýerleşdirildi. Olar öz bölümlerini täzeläp hem-de goşmaça maglumatlary girizip bilýärler. Serginiň saýtyna girýänler awtomatik ýagdaýda bellige alynýar, bu bolsa gyzyklanma bildirýän taraplaryň sanyny bilmäge mümkinçilik berer.
“Wirtual sergi” taslamasynyň amala aşyrylmagy gazanylan işewür üstünlikleri görkezmek, netijeli mahabat işi, täze hyzmatdaşlary tapmak usuly, täze şertnamalary baglaşmak, bazaryň ýagdaýyna baha bermek, onda öz ornuňy kesgitlemek üçin oňat mümkinçilik bolar.