50,000 raýata 10 million sanly pul paýlanyldy

50,000 raýata 10 million sanly pul paýlanyldy

Şençženen şäheri "sanly ýuanyň" synag zolagy hökmünde, 50 müň ilata umumy bahasy 10 million ýuana (1,48 million dollar) barabar bolan elektron pul paýlady diýip, hightech.plus habar berdi.

Sanly pullary 12-18-nji oktýabr aralygynda belli-belli dükanlarda satyn alyş kupony hökmünde ulanyp bolýar. Tölegleri sanlyja sekuntda tamamlamak üçin müşderiler bary-ýogy QR kodlaryny skanirlemegi ýeterlik.
"Sanly ýuan" nagt puluň bir bölegini çalyşmak üçin niýetlenen. Ýöne pullary sanly görnüşe geçirmek üçin degişli töleg ulgamlaryna üýtgetmeler girizmek zerur. Häzirki wagtda Şençženen şäherindäki 3300 dükan sanly ýuanyň töleg ulgamyna birikdirildi. Olaryň hatarynda sanly ýuanda töleg mukdary çäklendirilmeýän söwda merkezleri we supermarketler, hyzmat merkezleri, harytlaryny ýerleýjiler we naharhana-iýmit kärhanalary bar.
Öňem Şençženen şäherinde kiçeňräk synag geçirilipdi, ýagny 5 müň lukman "gyzyl bukjalar" arkaly berlen elektron pullary käbir dükanlarda ulanyp gördi. Bu gezek synaga gatnaşyjylaryň sany 50 müňe ýetdi, şonuň netijesinde sanly pul arkaly elektron tölegleriň tizligine, netijeliligine we howpsuzlygyna has köp sarp edijiniň göz ýetirip bilmegine garaşylýar.
Şu ýylyň başyndan bäri Şençženen we Sýuçžou şäherlerinde, täze Sýunýan etrabynda, Çengdu şäherinde we ýetip gelýän gyşky Olimpiýa oýunlarynyň sebitlerinde eýýäm "sanly ýuanyň" ulanylyşynyň ýapyk synaglary geçdi, bu eýýäm käbir deslapky netijeleri berdi. Synaglar "sanly ýuanyň" ulanylmagynyň dürli ugurlaryny - kommunal hyzmatlar, naharhana, jemgyýetçilik ulaglarynda syýahat, söwda we sarp ediş we administratiw hyzmatlary üçin tölegleri öz içine alýandygyny görkezdi. Galtaşyksyz tölegler, esasanam, QR kod tölegleri sarp edijileriň has amatly we netijeli töleg ulgamyna bolan islegini kanagatlandyryp biler.