Fransiýanyň ilçisi Türkmenistanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Fransiýanyň ilçisi Türkmenistanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Izabel Ginel Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.

Döwlet Baştutany ilçini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, dostlukly ýurduň ýolbaşçylygyna iň gowy arzuwlaryny aýtdy.
Pikir alyşmalaryň barşynda döwlet Baştutany we Fransiýanyň doly ygtyýarly wekili döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna kybap gelýän netijeli hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmaga taraplaryň gyzyklanma bildirýändigini kanagatlanma bilen nygtadylar.
Ilçi köpýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini hem-de ony ösdürmek üçin bar bolan ägirt uly kuwwaty belläp, munuň Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýewropa ýurtlary bilen doly möçberli hyzmatdaşlygy ösdürmäge berýän netijeli syýasaty esasynda mümkin bolandygyny nygtady.
Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşýan iri fransuz kompaniýalarynyň ýurdumyz bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklary aýdyň mysal hökmünde getirildi.
Söhbetdeşler iki ýurduň döwletara gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmegi özara maksat edinýändiklerini tassyklap, mundan beýläk hyzmatdaşlyk etmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler. Esasy ugurlar hökmünde ýangyç-energetika ulgamy, söwda-ykdysady pudagy, aragatnaşyk, ekologiýa, suw hojalygy, şähergurluşygy we beýlekiler agzaldy.
2021-nji ýylyň Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmegi bilen baglylykda geçiriljek çäreler we bilelikdäki işler aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy.