Wenger Milletler ligasyny aýryp, Ýewropa we dünýä çempionatyny ýygy-ýygydan geçirmegi teklip etdi

Wenger Milletler ligasyny aýryp, Ýewropa we dünýä çempionatyny ýygy-ýygydan geçirmegi teklip etdi

FIFA-nyň ösüş bölüminiň ýolbaşçysy Arsen Wenger Ýewropa we dünýä çempionatlaryny ýygy-ýygydan geçirmegi teklip edýär. Bu barada euro-football.ru habar berýär.

“Milletler ligasyny aýryp, hemmelere düşnükli bolan ýaryşlary tapmak gerek. Eger-de siz köçedäki adamlardan Milletler ligasynyň nämedigini sorasaňyz, bu soraga diňe az sanly adam jogap berip biler.
Mümkin boldugyça, ýaryşlary az geçirmeli. Iki ýyldan bir dünýä çempionatyny we bir Ýewropa çempionatyny geçirmek ýeterlik, bu häzirki zaman dünýäsi üçin hem laýyk bolar” – diýip, Wenger belleýär.

Milli toparlar üçin häzirki ýaryş ulgamyna laýyklykda, dünýä we Ýewropa çempionaty her dört ýyldan bir gezek geçirilýär. Şeýlelik bilen, ýewropa toparlarynyň köpüsiniň her iki ýyldan bir gezek uly çempionata gatnaşdygy bolýar.
Täze we täsin teklipleri bilen çykyş edýän Arsen Wenger “Nansi”, “Monako” futbol klublaryna we “Nagoýa Grampus” ýapon futbol klubyna tälim beripdi. Ol 1996-2018-nji ýyllar aralygynda Londonyň “Arsenal” toparynyň baş tälimçi boldy. Üç gezek çempion bolmagy başardy, ýedi gezek Angliýanyň Kubogyny gazandy we bir gezek Çempionlar ligasynyň finalyna çykdy.