COVID-19-nyň pul birliklerindäki we smartfonlardaky “ömri” kesgitlenildi

COVID-19-nyň pul birliklerindäki we smartfonlardaky “ömri” kesgitlenildi

Awstraliýanyň Kesellere göreşe taýýarlyk merkeziniň alymlary koronawirus ýokançlygynyň täze görnüşiniň pul birliklerinde, metal tutawaçlaryň we smartfonlaryň ýüzünde bir aýa golaý ýaşaýandygyny anykladylar. Gözlegiň netijeleri Virology​ Journal žurnalynda çap edildi.

Hünärmenleriň pikiriçe, SARS-CoV-2 koronawirusy otag temperaturasynda tekiz üstlerde 28 gün ýaşaýar.
Şol bir wagtyň özünde esasy howp tekiz üstlere - aýna (smartfon displeýleri hem şeýle), kagyz we polimer banknotlaryna we poslamaýan polada degişli. 20 gradus temperaturada koronawirus bir aý töweregi, 30 gradusda üç hepdä çenli galyp biler. Diňe kyrk gradusdan ýokary temperaturada ol bary-ýogy birnäçe gün ýaşar.
Hünärmenleriň pikiriçe, iň uly howp smartfonlaryň ekranlaryna degişli, sebäbi adamlar olary elleri ýaly yzygiderli dezinfeksiýa etmeýärler.