Türkmenistanyň BSG agza bolmagy bilen bagly meseleler maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň BSG agza bolmagy bilen bagly meseleler maslahatlaşyldy

Düýn sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň mejlisi geçirildi.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň habar bermegine görä, mejlise türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, şeýle hem ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Bütindünýä söwda guramasynyň wekiliýetine BSG-na agza bolmak departamentiniň direktory hanym Maýka Oşikawa ýolbaşçylyk etdi.
Wideokonferensiýanyň barşynda taraplar Türkmenistanyň BSG bilen hyzmatdaşlygy boýunça “Bilelikdäki hereketleriň meýilnamasynyň” ähli bentlerini ara alyp maslahatlaşdylar we ony kabul etmeklik baradaky meselä seredip geçdiler.
Şeýle hem taraplar Aziýa ösüş bankynyň tehniki goldawynyň çäklerinde taýynlanan, Türkmenistanyň daşary söwda şertleri boýunça Ähtnamany taýýarlamak boýunça hereketleriň Meýilnamasynyň taslamasy bilen bagly pikir alyşdylar.
Türkmen tarapy mundan başga-da ýakyn geljekde Türkmenistanyň BSG-na synçy derejesini almagyna bagyşlanan tegelek stoluň gurnalmagy barada teklip etdi.
Mejlisiň ahyrynda gatnaşyjylar tarapyndan Türkmenistan bilen BSG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek we bu gurama bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak boýunça işleriň dowam etdirilmegi bilen baglanşykly birnäçe ileri tutulýan meselelere garaldy.