Türkmenistanyň Prezidenti käbir ýolbaşçylara käýinç we berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti käbir ýolbaşçylara käýinç we berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanow Çarymyrat Kakalyýewiçe käýinç yglan edildi.
Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti gol çeken Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky şahsy düzümiň arasynda düzgün-nyzamyň berjaý edilmegine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň başlygy — Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy Durdyýew Şadurdy Amanmuhammedowiçe berk käýinç yglan edildi.