Türkmen-gazak serhedinden awtoulag ýük daşamalary synagdan geçirilip başlandy

Türkmen-gazak serhedinden awtoulag ýük daşamalary synagdan geçirilip başlandy

Türkmenistan ýurduň eksport-import mümkinçiligini ýokarlandyrmak maksady bilen, şeýle hem Halkara ýük daşamalarynyň Düzgünlerine laýyklykda, türkmen-gazak serhedindäki Garabogaz-Temirbaba barlag-goýberiş nokadyndan awtoulag ýük daşamalaryny synagdan geçirmegiň ilkinji tapgyryna badalga berdi, diýip ORIENT agentligi habar berýär.

Bir aý dowam etjek synag tapgyrynda türkmen hem-de daşary ýurt ýük ulaglary bilen harytlaryň aragatnaşyksyz daşalmagyny göz öňünde tutulýar. Ýük awtoulaglarynyň daşary ýurtly sürüjileriniň döwlet serhedinden geçmezlikleri üçin barlag-goýberiş nokatlarynyň arasynda ýörite meýdança guralan. Onda çakylyklary we beýleki resminamalary hasaba almak galtaşyksyz amala aşyrylar.
Şol bir wagtyň özünde, türkmen hem-de daşary ýurt awtoulaglarynyň giriş we çykyş wagty çäklendirilmez.