Belarus 2022-nji ýylda Bütindünýä küşt Olimpiadasyny geçirmekden ýüz öwürdi

Belarus 2022-nji ýylda Bütindünýä küşt Olimpiadasyny geçirmekden ýüz öwürdi

Belarus 2022-nji ýylda Bütindünýä küşt Olimpiadasyny geçirmekden ýüz öwürmek kararyna geldi. Bu barada Belarus küşt federasiýasynyň maglumatyna salgylanyp, Sputnik gullugy habar berdi.

"Şeýle karar hakykatdanam Belarusyň hökümeti tarapyndan kabul edildi we bu mesele boýunça FIDE bilen gepleşikler geçirilýär. Resminamalara heniz gol çekilmedi - iň möhüm waka, FIDE-niň Baş Assambleýasy entek dekabr aýynda geçirilmeli. Bu maslahatda şu mesele gutarnykly çözülmeli, sebäbi bu ozal görlüp-eşidilmedik waka. Ýurt taryhda ilkinji gezek şeýle möhüm çäräni geçirmekden ýüz öwürýär" - diýip, Belarusyň Küşt federasiýasynyň başlygy Anastasiýa Sorokina aýtdy.

Onuň aýtmagyna görä, Belarus häkimiýetleri ýurtdaky we umuman dünýädäki kyn ykdysady we epidemiologik ýagdaý sebäpli şeýle karara geldi.
"Bu mesele ýylyň başyndan bäri ara alnyp maslahatlaşylyp gelinýär" - diýip, Sorokina belleýär.
Belarus bu ýaryşy geçirmek hukugyny 2018-nji ýylda Batumide Halkara küşt federasiýasynyň (FIDE) Baş Assambleýasynyň mejlisinde alypdy we ondan ýüz öwren taryhda ilkinji ýurt boldy.