R.Meredow Owganystanyň ýurdumyzdaky Ilçisi bilen duşuşdy

R.Meredow Owganystanyň ýurdumyzdaky Ilçisi bilen duşuşdy

Şu gün Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Owganystan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Najibullah Alikhil bilen duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň saýtynyň habar bermegine görä, Ilçi Owganystanyň we tutuş sebitiň giň gerimli ösüşine möhüm goşant goşmaga gönükdirilen Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygy bilen bir hatarda, durmuşa geçirilýän bilelikdäki taslamalaryň aýratyn ähmiýetini nygtady. Bu ugurda golaýda Kabul şäherinde Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň gatnaşmagynda geçirilen ähmiýetli resminamalara gol çekmek dabarasy bellenilip geçildi.
Gepleşikleriň dowamynda taraplar şonuň ýaly-da medeni-ynsanperwer ugry boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerine hem seredip geçdiler.
Duşuşygyň ahyrynda türkmen tarapy jenap Najibullah Alikhiliň türkmen-owgan gatnaşyklarynyň ösdürilmegine goşan ähmiýetli goşandyny nygtamak bilen, oňa saglyk hem-de işlerinde üstünlik arzuw etdi.