Türkmenistanda «Mary deri-aýakgap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dörediler

Türkmenistanda «Mary deri-aýakgap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dörediler

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi “Mary deri-aýakgap” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjy hökmünde gatnaşar. Munuň üçin ygtyýar berýän Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bu taslama esaslyk maýadaky paýy 40 göterim möçberde paýly gatnaşar.
Bu resminama ýurdumyzyň dokma pudagynyň öňünde duran wezipeleri netijeli amala aşyrmak, pudagyň kärhanalarynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen kabul edildi.