BMGÖM we Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty iş meýilnamasyna gol çekdiler

BMGÖM we Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty iş meýilnamasyna gol çekdiler

BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2020-nji ýyl üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasynyň ýerine ýetirilmegine ýardam etmek boýunça taslamanyň Iş meýilnamasyna gol çekdi. Dabara 2-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirildi, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Türkmen tarapyndan resminama Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ýagmyr Nuryýew gol çekdi. BMG-niň Ösüş Maksatnamasy tarapyndan agzalan resminama Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky Hemişelik wekiliniň wezipesini ýerine ýetiriji Natiýa Natswlişwili gol çekdi.
Taslamanyň esasy maksady bolup adam hukuklary babatda halkara şertnamalary hem-de Türkmenistanda 2016-2020-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça ýurduň borçnamalaryna laýyklykda kanunlaryň, syýasatyň we tejribäniň sazlaşygy arkaly Türkmenistanda adam hukuklaryny goramagy, ony höweslendirmegi we durmuşa geçirmegi berkitmek çykyş edýär.
Bu taslamanyň çäklerinde Adam hukuklary boýunça 2016-2020-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasynyň ýerine ýetirilmegine we Adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasynyň taslamasyny işläp düzmekde Türkmenistanyň Hökümetine ýardam bermek meýilleşdirilýär.