UEFA stadionlaryň münberlerini 30% doldurmaga rugsat berdi

UEFA stadionlaryň münberlerini 30% doldurmaga rugsat berdi

Ýewropanyň futbol assosiasiýalary bileleşiginiň (UEFA) ýerine ýetiriji komiteti tomaşaçylary milli ýygyndylaryň we ýewrokubok oýunlarynda münberlere goýbermäge rugsat berdi. Eger-de oýnuň geçýän ýurdunyň kanunçylygy rugsat berse, stadionlar umumy sygymdan 30% doldurylyp bilner diýlip, UEFA-nyň habaryna salgylanyp, rsport.ria.ru ýetirýär.

Habarda bellenilişi ýaly, tomaşaçylar indiki hepdeden milli ýygyndy toparlaryň oýunlaryna gatnaşyp bilerler.

“Tomaşaçylaryň sany stadionyň umumy sygymynyň 30%-i bilen çäklendiriler, myhman toparyň janköýerleri bolsa goşmaça habar berilýänçä oýunlara goýberilmez” – diýlip, habarda aýdylýar.
“Hem tomaşaçylaryň kabul edilmegi, hem-de umumy san boýunça çäklendirme ýerli häkimiýetleriň kararyna baglydyr. UEFA-nyň oýunlary ýerli häkimiýetler rugsat bermese, tomaşaçylar bilen geçirilip bilinmez we 30% çäklendirmä diňe ýerli häkimiýetler tarapyndan goýlan çäk pes bolmasa, ýetilip bilner” – diýlip, habarda aýdylanlaryň üsti ýetirilýär.

Sosial araçäk tomaşaçylar üçin hökmany bolar we örtügi dakynmak ýaly goşmaça howpsuzlyk çärelerini ýerli kanunlara laýyklykda ulanmaly bolar.
Bu çäreler UEFA-nyň ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan tassyklanan we oýnuň guramaçylarynyň hökmany ýerine ýetirmeli bolan “Tomaşaçylaryň gaýdyp gelmegi üçin UEFA-nyň saglyga we arassaçylyga minimal talaplarynyň” bir bölegidir.

“Şu günki karar janköýerleriň saglygyny birinji ýerde goýýan we her bir ýurduň kanunyna ters gelmeýän ilkinji maksadalaýyk ädimdir. COVID-19 biziň umumy duşmanymyz bolsa-da, dürli ýurtlaryň dürli çemeleşmeleri we dürli meseleleri bar” – diýip, UEFA-nyň ýolbaşçysy Aleksander Çeferin belledi.