Londonda Kwiddiç oýnaýan Harri Potteriň heýkeli dikildi

Londonda Kwiddiç oýnaýan Harri Potteriň heýkeli dikildi

Dünýä belli jadygöýüň ýadygärligi 2001-nji ýylda "Harri Potter we jadygöýüň daşy" filminiň premýerasy bolan Odeon kinoteatryndan uzak bolmadyk ýerde peýda boldy. Bu barada Sputnik gullugy habar berýär.

Harri Potteriň Londonyň Lester seýilgähindäki bürünç ýadygärligini polşaly heýkeltaraş Andjeýa Şimçik döretdi. Heýkelde "ölmän galan oglanjygyň" Hogwartsda kwiddiç oýnaýan pursady şekillendirilipdir. Kiçijek jadygöý şol meşhur "Nimbus-2000" atly sübsäniň üstünde uçýar.
30-njy sentýabrda - heýkeliň açylan güni muşdaklar haýran galýandyklaryny mälim etdiler, bütin agşam Harri bilen kwiddiç oýnaýan ýaly bolup surata düşdüler.
"Harri Potter edebiýat, teatr we elbetde, kino üçin gaty möhümdir" -diýip, ýadygärligi guran Londonyň Heart of London Business Alliance kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Ros Morgan aýtdy.