Maýk Pompeo: ABŞ Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmäge umyt edýär

Maýk Pompeo: ABŞ Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmäge umyt edýär

ABŞ-nyň Döwlet sekretary Maýk Pompeo Türkmenistanyň halkyna Garaşsyzlygyň 29 ýyllygy mynasybetli gutlaglaryny iberdi.

«Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistany sebitdäki durnuklylygy we howpsuzlygy berkitmekde, hem-de özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmekde möhüm hyzmatdaş hökmünde görýär».
«Halkara jemgyýetçiliginiň COVID-19 pandemiýasynyň kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwründe, biz Türkmenistanyň özygtyýarlylygyny, garaşsyzlygyny we territorial bitewiligini goldamagy dowam edýäris. Öňümizdäki ýyllarda ABŞ ikitaraplaýyn we üçtaraplaýyn gepleşikler, «C5+1» diplomatik platformasy we ykdysady, bilim we şahsy gatnaşyklary çuňlaşdyrmak arkaly iki ýurdumyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar» diýlip Gutlagda aýdylýar.