Aşgabatda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň dabaraly harby ýörişi geçirildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň dabaraly harby ýörişi geçirildi

Şu gün Aşgabadyň Merkezi meýdançasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi.

Dabaraly harby ýöriş Goranmak ministri Begenç Gündogdyýewiň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa beren hasabaty bilen başlandy. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyndan dabaraly harby ýörişe başlamak baradaky buýrugy alandan soň, Goranmak ministri harby ýörişi harby dabara laýyklykda kabul etdi.
Ýaragly Güýçleriň şahsy düzümi bilen salamlaşandan soň, Merkezi meýdançanyň öňündäki baýdak meýdançasynda döwlet senasy astynda döwlet baýdagy belende göterildi. Meýdançada hatara duran türkmen esgerleri, serkerdeler we harby talyplar halkymyza, Watanymyza, hormatly Prezidentimize wepadarlyk kasamyny aýtdylar.
Dabaraly harby ýörişi döwlet baýdagyny we Ýaragly Güýçleriň ähli goşun görnüşleriniň söweşjeň baýdaklaryny göterýän baýdak göterijiler topary açdy. Motoatyjy, desant, inženerçilik we beýleki bölünmeleriň gullukçylary, ýeňil sowutlanan ýokary geçijilik ukyply awtomobil tehnikalary "Oguzhan" köşkler toplumynyň ýanyndaky baş münberiň öňünden geçdiler. Milli goşunymyza degişli harby dikuçarlar we uçarlar paýtagtyň Merkezi meýdançasynyň üstünden uçup geçdiler.
Dabaraly harby ýöriş milli telewideniýe arkaly giňden alnyp görkezildi.