Türkmenistanyň Prezidenti: dünýä çökgünligine garamazdan, türkmen ykdysadyýeti durnukly ösüşini dowam etdirdi

Türkmenistanyň Prezidenti: dünýä çökgünligine garamazdan, türkmen ykdysadyýeti durnukly ösüşini dowam etdirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynda eden çykyşynda koronawirus ýokanjynyň ýaýramagynyň ähli döwletleriň ykdysadyýetine ýaramaz täsirini ýetirendigini aýtdy. Şeýle-de bolsa, dünýädäki çylşyrymly maliýe we ykdysady şertlere garamazdan, Türkmenistan ykdysadyýetiniň durnukly ösüşine ýetdi, ep-esli maliýe serişdelerini ätiýaçda saklamagy başardy. Muny Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Döwlet Baştutany Halk Maslahatynyň geçen ýylky ýygnagynda kabul edilen ýurduň ösüşi üçin bäş ýyllyk maksatnamany häzirki kyn şertlerde durmuşa geçirmek üçin ähli çäreleri görmelidiris diýip belledi.
Döwlet býujetiniň serişdeleriniň 70 göteriminden gowragy sosial gurşawa gönükdirilýär. Uly maliýe serişdeleri etraplardaky we etrap merkezlerindäki obalaryň, şäherçeleriň, şäherleriň ilatynyň sosial we ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga sarp edilýär. Geljek ýyl hem biz Döwlet býujetiniň hasabyna maýyplar we goldawa mätäç raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy dowam etdireris diýip, türkmen lideri aýtdy.
Şular bilen bir hatarda, ykdysadyýetiň senagat pudaklaryny ösdürmek üçin bölünip berilýän karz serişdeleriniň mukdaryny köpeltmek, kiçi önümçiligi höweslendirmek, ilat üçin karz we maliýe serişdeleriniň göwrümini ýokarlandyrmak gerek diýip, döwlet baştutany aýtdy.
Mundan başga-da, Döwlet býujetinden bölünip berilýän pul serişdeleriniň köp bölegi, türkmen lideriniň aýtmagyna görä, bilim, saglygy goraýyş pudagyna we Pensiýa gaznasyna gönükdiriler.