Tramp koronawirusy ýaýradandygy üçin BMG-ni Hytaýy jezalandyrmaga çagyrdy

Tramp koronawirusy ýaýradandygy üçin BMG-ni Hytaýy jezalandyrmaga çagyrdy

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp BMG-ni Hytaýy koronawirus pandemiýasynyň ýüze çykandygy üçin jogapkärçilige çekmäge çagyrdy. Bu barada ol BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynda eden çykyşynda aýtdy. Muny kommersant.ru ýetirýär.

“Birleşen Milletler Guramasy Hytaýy olaryň [Pekindäki häkimiýetleriň] hereketi üçin jogapkärçilige çekmeli” – diýip, Tramp aýdýar.
Onuň pikiriçe, Hytaý – “häzirki gyrgyny dünýä ýaýradan” ýurt. Öz pikirini delillendirmek maksady bilen Ak öýüň ýolbaşçysy hytaý hökümetiniň öz ýurdundan halkara uçuşlary derrew gadagan etmändigini ýatlap geçdi. Bu, Trampyň aýtmagyna görä, “dünýäniň kesellemegine” getirdi.
Mundan başga-da, ABŞ-nyň Prezidenti öz gürrüňinde koronawirusy birnäçe gezek “hytaý wirusy” diýip atlandyrdy.
Onuň aýtmagyna görä, “hytaý hökümeti we Hytaý tarapyndan gözegçilik edilýän Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy öň täze koronawirusyň adamdan adama geçýändigi barada hiç hili subutnama ýok diýip ýalan sözlediler”.

“Biz täze koronawirusa garşy sanjymy ýaýradarys, wirusy ýeňeris, pandemiýany ýok ederis we görlüp-eşidilmedik gülläp ösüşiň, hyzmatdaşlygyň we parahatçylygyň täze eýýamyna başlarys” — diýip, Tramp belledi.

Öz gezeginde, HHR-iň Prezidenti Si Szinpin BMG-niň Baş Assambleýasynda koronawirus pandemiýasy barada gürrüň etmek bilen, dünýä liderlerine ýurtlary syýasylaşdyrmakdan we çetleşdirmekden ýüz öwürmegiň gerekdigini aýtdy.
Ol hytaý hökümetiniň dünýä arenasyndaky ähli meseleleri parahatçylykly ýol bilen çözmek isleýändigini aýtdy. “Biz sowuk ýa-da “gyzgyn” urşa çekmek islemeýäris” – diýip, Si çykyşynyň dowamynda belledi.
Öň, BMG-niň Baş Assambleýasynda BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş çykyş etdi. Ol ABŞ bilen Hytaýyň dawasy sebäpli dünýäniň bölünmegine ýol bermezlige çagyrdy. Onuň pikiriçe, tehnologiki we ykdysady bölünişik geostrategiki we harby bölünişige getirer.