«Türkmenpoçta» ilata ýurdumyzyň çägi boýunça çaparçylyk hyzmatlaryny hödürleýär

«Türkmenpoçta» ilata ýurdumyzyň çägi boýunça çaparçylyk hyzmatlaryny hödürleýär

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy raýatlary bütin ýurt boýunça elýeterli bolan çaparçylyk hyzmatlaryndan peýdalanmaga çagyrýar. Çaparçylyk hyzmatlarynda Türkmenistanyň islendik nokadynda «gapydan-gapa» eltip bermek kepillendirilýär.

Çapary 92-14-95 telefon belgisi, «ÇAPAR» mobil programmasy, şeýle hem haýyşnama blankasyny doldurmak bilen, kompaniýanyň web sahypasy arkaly çagyryp bilersiňiz. Çagyrylan çapar bukjany ýa-da haty kabul edip, blankalary we gaplamalary doldurmaga ýardam eder, şeýle hem çek we trek-belgisini berer.
Çaparçylyk hyzmatlarynyň nyrhlary:

  • 2 kilograma çenli haty ýa-da ibermäni (posylka) welaýatyň çäginde salga eltip bermek: adaty usulda – 30.0 manat.
  • 2 kg çenli ýurduň içinde, welaýatyň çäginden daşary salga eltip bermek: adaty usulda – 40.0 manat.

Nyrhlar barada has giňişleýin maglumatlar bilen turkmenpost.gov.tm sahypasyna girip ýa-da çaparçylyk hyzmatynyň 92-14-95 belgisine jaň edip tanyşyp bilersiňiz.
Poçta bölümleriniň telefon belgilerini kompaniýanyň web sahypasynda üç dilde – türkmen, iňlis we rus dillerinde tapyp bilersiňiz. Mundan başga-da, web sahypasynda ýurtdaky ähli poçta bölümleriniň salgylaryny we iş wagtyny bilip bilersiňiz. Şeýle hem bu ýerde poçta ibermek, EMS poçta ibermek, gazet-žurnallara abuna ýazylmak we satyn almak, çapar çagyrmak ýaly hyzmatlar ilata hödürlenilýär.