BSGG Ýewropada epidemiologik ýagdaýyň beterleşmeginiň sebäbini aýtdy

BSGG Ýewropada epidemiologik ýagdaýyň beterleşmeginiň sebäbini aýtdy

Balkan ýarym adasynyň we Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda epidemiologik ýagdaýyň beterleşmegi, umuman, COVID-19-a garşy gorag çäreleriniň berjaý edilmezligi bilen baglydyr. Bu barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna salgylanmak bilen RIA Nowosti habar berýär.

BSGG-niň Belgraddaky edarasy Çernogoriýanyň, Horwatiýanyň, Demirgazyk Makedoniýanyň, Sloweniýanyň, Bosniýanyň we Gersogowinanyň, Albaniýanyň we Kosowanyň häkimiýetleriniň koronawirus bilen keselleýänleriň we onuň netijesinde ýogalýanlaryň sanynyň ösüşini hasaba alýandyklaryny belläp geçdi. Iýulda we awgustda bu ýurtlarda keselleme derejesiniň peselýändigi göründi we häkimiýetler çäklendiriji çäreleri gowşadyp, serhetleri bölekleýin açyp başladylar.
Guramanyň pikiriçe, kesel ýagdaýynyň ýokarlanmagynyň esasy sebäbi – bu raýatlar tarapyndan çäklendiriji çäreleriň berjaý edilmezligi. Bu, aýratynam, dynç alyş ýerlerine, stadionlara, gijeki klublara, dini ýerlere, köpçülikleýin ýygnanyşma degişli.
BSGG-de keselliler bilen gatnaşyk eden adamlary düýpli barlagdan geçirmegiň, olar üçin karantin girizmegiň, şeýle-de raýatlara jemgyýetçilik ýerlerinde örtük dakynmagyň, elleri ýuwmagyň, sosial araçägi berjaý etmegiň möhümdigini bellediler.

“Ýokanjyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek käbir döwletler üçin çynlakaý kynçylyk boldy” – diýip, BSGG belleýär.