Türkmenistanda gaz bermegiň we ondan peýdalanmagyň kadalary kämilleşdirilýär

Türkmenistanda gaz bermegiň we ondan peýdalanmagyň kadalary kämilleşdirilýär

Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer M.Meredow gözegçilik edýän pudaklarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hususan-da, Gurbanguly Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň Kadalaryny» hem-de «Türkmenistanda kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagynyň Kadalaryny» kämilleşdirmek, olary döwrüň talaplaryna kybap getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.
Hususan-da, olarda iberilýän gazy hasaba almagyň, hasaplaşyklary nagt we nagt däl görnüşde geçirmegiň düzgünleri, taraplaryň hukuklary, borçlary we jogapkärçiligi kesgitlenildi. Tebigy gazy sarp edijileriň howpsuzlyk kadalaryny berk berjaý etmekleri we howpsuzlyk kadalaryna laýyk gelmeýän gaz geçiriji ulgamlary özbaşdak çekmekleriniň, şeýle hem tehniki talaplara laýyk gelmeýän gaz gurallaryny ulanmaklarynyň öňüni almaga gönükdirilen çäreler göz öňünde tutuldy.