Kia awtomobillerini Özbegistanda öndürip başlar

Kia awtomobillerini Özbegistanda öndürip başlar

KIA günorta koreý kompaniýasy şu ýylyň noýabrynda öz awtomobillerini Özbegistanyň Jizak erkin ykdysady zolagyndaky ADM-Jizzakh täze kärhanasynda öndürip başlar. Heniz gurulýan kärhananyň konweýerine birinji bolup Seltos krossoweri we Optima modelini dowam etdiriji – K5 sedany çykar.

Koreý markasynyň metbugat gullugyna salgylanmak bilen, Awtonowosti dnýa saýtynda habar berlişine görä, häzir Jizakdaky kärhana gurluşygyň jemleýji tapgyrynda ýerleşýär. Onda geljekde dürli konfigurasiýaly awtomobilleriň ýygnaljak iki sany önümçilik hataryny gurnamak boýunça taýýarlyk işleri geçirilýär.
Täze kärhananyň başlangyç önümçilik kuwwaty ýylda 25 müň ulaga barabar bolar. Kuzowlary reňkleýji we kebşirleýji sehli täze liniýalar taýýar bolup, işe girizilenden soň ol dört esse, ýagny 100 müň ulaga çenli artar.
Kärhananyň häzirki günde Lada awtolaryny Özbegistana import edýän Roodell kompaniýasyna degişlidigi bellenilýär. Tiz wagtdan kärhanada beýleki brendleriň hem ulag serişdelerini ýygnamak işleri ýola goýlar, olary paýlamak işleri bilen hem Roodell meşgullanar.
Özbegistanda ýygnalan awtomobilleriň beýleki bazarlara (Özbegistanyň çäginden daşary) iberiljekdigi heniz belli däl. Ýöne olary çykarmak üçin niýetlenilen önümçilik hatarynyň KIA-nyň rus ştab-kwartirasynyň gönüden-göni gözegçilik etmegi bilen döredilendigi bellenilýär.