«Türkmenhowaýollarynyň» başlygyna soňky duýduryş bilen berk käýinç yglan edildi

«Türkmenhowaýollarynyň» başlygyna soňky duýduryş bilen berk käýinç yglan edildi

Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Halkara howa menziline baryp gördi. Bu ýerde “Türkmenhowaýollary” agentliginiň ýolbaşçysy alnyp barylýan işleriň netijeleri, öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi, pudagyň işgärleriniň hünär derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Prezident döwlet tarapyndan hemmetaraplaýyn, şol sanda maliýe goldawynyň berilýändigine, salgyt tölemekde ýeňillikleriň döredilýändigine garamazdan, ýurdumyzyň howa ýollary ulgamynda alnyp barylýan işleriň döwrüň talabyna laýyk gelmeýändigini belledi.
Türkmen Lideri işleriň şeýle ýagdaýyna nägilelik bildirip, wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin “Türkmenhowaýollary” agentliginiň başlygy D.Saburowa berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.