Tatarystan Respublikasynyň Prezidentinden türkmen Liderine hat gelip gowuşdy

Tatarystan Respublikasynyň Prezidentinden türkmen Liderine hat gelip gowuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowdan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hat gelip gowuşdy.

Hususan-da, hatda şeýle diýilýär:

«Tatarystanlylaryň adyndan hem-de hut öz adymdan TASSR-nyň döredilmeginiň 100 ýyllygy hem-de Tatarystan Respublikasynyň güni mynasybetli iberen mähirli gutlagyňyz üçin Size tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin. Munuň özi Tatarystan Respublikasy bilen russiýa-türkmen gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen hyzmatdaşlyk meselelerine üns berilýändiginiň möhüm mysalydyr».

R.Minnihanow pursatdan peýdalanyp, Tatarystan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky özara bähbitli söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ýokary derejesini belleýär. Bu hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi üçin uly mümkinçilikler bardyr.
Hatyň ahyrynda Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti türkmen Liderine döwlet işinde geljekde hem uly üstünlikler, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa rowaçlyk we abadançylyk arzuw edýär.