Nobatdaky ýörite uçuş bilen Belarusda galan türkmen raýatlary Watanymyza getirildi

Nobatdaky ýörite uçuş bilen Belarusda galan türkmen raýatlary Watanymyza getirildi

Türkmenistanyň ýene 279 raýaty Aşgabat-Minsk-Türkmenabat ýörite gatnawy bilen Belarusdan Watanymyza getirildi. "Türkmenhowaýollarynyň" uçary olary 6-njy sentýabrdan 7-nji sentýabra geçilýän gije Türkmenabadyň halkara howa menziline getirdi. Bular, esasan, uçurymlar bolup, olaryň arasynda belarus uniwersitetlerinde gaýybana okaýan talyplar hem bar. Olaryň hemmesi COVID-19 bilen baglylykda girizilen howa hereketiniň çäklendirmeleri sebäpli wagtynda uçup bilmändiler.

Türkmenistan üçin bu günki gün Watanyna dolanan diplomly hünärmenleri ýetişdiren ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Belarus döwlet ykdysady uniwersiteti, Belarus döwlet aragatnaşyk akademiýasy, Belarus döwlet bedenterbiýe uniwersiteti, Belarusyň milli tehniki uniwersiteti, Belarus söwda we sarp ediş kooperatiwleriniň ykdysady uniwersiteti bar.
Şeýle hem Grodno şäheriniň Ýanka Kupala adyndaky döwlet uniwersitetiniň, Witebskdäki P.Maşerow adyndaky döwlet uniwersitetiniň, Witebsk döwlet tehnologiýa uniwersitetiniň, Baranowiç döwlet uniwersitetiniň, Gomeldäki Fransisk Skorina adyndaky döwlet uniwersitetiniň, Polotsk döwlet uniwersitetiniň, Borisow şäheriniň Mogilew döwlet uniwersitetiniň we lukmançylyk kollejiniň talyplary bar.
Türkmenabat şäherine gelenlerinden soň, ähli zerur proseduralardan soň, olar lukmançylyk gözegçiligi astynda iki hepdelik karantine ýerleşdirildi.
Indiki ýörite uçuş 8-nji sentýabrda - sişenbe güni amala aşyrylar. Onda Moskwadaky türkmen raýatlarynyň ençemesiniň ýurdumyza getirilmegine garaşylýar.