Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Çingiz Aýdarbekow bilen duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň DIM-inde habar berlişi ýaly, gepleşikler göni wideoaragatnaşyk arkaly guraldy.

Işjeň söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň gün tertibine seredip geçdiler, şonuň ýaly-da Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň III Konsultatiw duşuşygyna görülýän taýýarlyk işleri dogrusynda pikirleri alyşdylar.
Şeýle-de ministrler ikitaraplaýyn özarahereketleriň derwaýys meselelerine seredip geçdiler, bu ugurda iki ýurduň döwlet we hususy pudagynyň wekilleriniň yzygiderli duşuşyklarynyň dikeldilmegi ara alyp maslahatlaşmalaryň aýratyn temasy boldy.
Global derejede pandemiýa ýagdaýlarynyň nazarda tutulmagynda, diplomatlar jebisligiň, durnuklylygyň we raýdaşlygyň mundan beýläk hem pugtalandyrylmagy üçin sebitleýin hyzmatdaşlygyň has hem ilerledilmegine aýratyn üns berdiler.