Aşgabatda sport ulgamynyň täze desgalary açyldy

Aşgabatda sport ulgamynyň täze desgalary açyldy

Düýn, Bilimler we talyp ýaşlar gününde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň edara binasy hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Türkmen olimpiýaçylaryny we ýokary hünärli tälimçiler düzümini taýýarlamak üçin ygtybarly binýada öwrüljek iki gatly köpugurly sport toplumynda bilýard we küşt üçin niýetlenen zallar, mugallymlar üçin niýetlenen otaglar hem-de bedeni owkalaýyş otaglary, lukmançylyk bölümi hem-de beýleki otaglar ýerleşýär.
Binanyň birinji gatynda ýerleşen türgenleşik meýdançalarynyň ählisi 100 adama niýetlenendir, ikinji gatda bolsa bir wagtyň özünde 50-den gowrak talyp meşgullanyp biler.
Gurbanguly Berdimuhamedow sport toplumynyň binasyndan çykyp, ýanaşyk ýeriň abadanlaşdyrylyşyny synlady. Şol ýerde bäş gatly 450 orunlyk umumyýaşaýyş jaýy, dynç alyş zolagy, awtoduralga, welosiped we ylgaw ýodajyklary döredildi.
Gurbanguly Berdimuhamedow sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binasynyň tehnologik üpjünçiligi bilen tanyşdy. Häzirki wagtda bu ýerde talyplaryň 508-si okaýar we türgenleşýär.
Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň täze edara binasynyň birinji gatynda 300 orunlyk mejlisler zaly, 2 — 7-nji gatlarynda edaranyň işgärleri üçin otaglar ýerleşýär. 8-9-njy gatlarda sport täzeliklerini we habarlary ýazmak hem-de ýaýlyma goýbermek üçin niýetlenen studiýalar we tehniki otaglar bar.