Lýuserndäki gyşky Uniwersiada-2021 süýşürildi

Lýuserndäki gyşky Uniwersiada-2021 süýşürildi

2021-nji ýylyň 21-31-nji ýanwarynda Lýusernde (Şweýsariýa) geçirilmegi meýilleşdirilen gyşky Uniwersiada koronawirus pandemiýasy sebäpli bellenilen möhletde geçirilmez diýlip, Uniwersitet sportunyň halkara federasiýasynyň (FISU) saýtynda habar berilýär. Muny rsport.ria.ru ýetirýär.

Bildirişde Uniwersiadany süýşürmek barada karara gelmek üçin aýgytly şertleriň biriniň köp ýygyndy toparlaryň Şweýsariýa gelip bilmezliginiň bolandygy bellenilýär. Aýratynam, gürrüň Russiýanyň, ABŞ-nyň we Hytaýyň wekiliýetleri barada gidýär. Uniwersiadanyň täze senesi heniz belli edilmedi we ol geljek iki aýyň içinde gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisi bilen maslahatlaşylar.

“Gyşky Uniwersiada – bu dünýäniň sport wakasy. Sport ýaryşlaryndan başga, wekiliýetleriň arasyndaky özara gatnaşyk biz üçin adamlary birikdiriji element hökmünde örän wajyp. Girişe çäklendirmeler hem-de howpsuzlyk çäreleri muňa ýol bermezdi. Biz şeýle netijä gelendigimize örän gynanýarys, ýöne munuň häzirki ýagdaýda ýeke-täk dogry çözgütdigine ynanýarys” – diýip, FISU-nyň ýolbaşçysy Oleg Matysin aýdýar.

Gyşky uniwersiadalar 1960-njy ýyldan bäri geçirilýär. Oýunlaryň programmasy on sany sport görnüşi boýunça ýaryşlary öz içine alýar. 2019-njy ýylda gyşky Uniwersiadany Krasnoýarsk geçirdi. Tomusky Uniwersiada-2023 Ýekaterinburgda geçmeli.