Türkmenistanyň Prezidenti bugdaý ekişiniň we pagta ýygymynyň wagtyny kesgitledi

Türkmenistanyň Prezidenti bugdaý ekişiniň we pagta ýygymynyň wagtyny kesgitledi

Ýakynda geçirilen Hökümet mejlisinde Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki wagtda gallaçy hem-de pagtaçy daýhanlarymyz, ähli oba hojalyk işgärlerimiz üçin örän möhüm we jogapkärli möwsümleriň ikisi, ýagny bugdaý ekişi hem-de pagta ýygymy ýetip gelýär diýip, bu möwsümleri gysga wagtyň içinde, ýokary derejede we guramaçylykly geçirmegiň uly ähmiýetiniň bardygyny belledi.
Döwlet Baştutany ýurdumyzyň welaýatlarynda şu ýylyň 2-nji sentýabryndan başlap bugdaý ekişine girişmäge hem-de Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 9-njy sentýabrda, Daşoguz welaýatynda bolsa 16-njy sentýabrda pagta ýygymyna başlamaga ak pata berdi.