Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy 28-nji awgustda özüniň birinji işini görkezer

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy 28-nji awgustda özüniň birinji işini görkezer

SpaceX we Tesla kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Ilon Mask Twitter sahypasynda 28-nji awgustda sagat 15:00-da çäräniň gurnaljakdygyny we onuň dowamynda “ýöremek, gürlemek we eşitmek” ukybyny ýitirenlere kömek etmäge gönükdirilen beýni-kompýuter nusgasynyň täze interfeýsiniň anons ediljekdigini habar berdi. Muny inc-news.ru ýetirýär.

Hünärmenler Mask hyýaldaky arzuwlary eýýäm startapa goýdy diýip aýdýarlar. Mysal getirsek, çen bilen ýarym ýyl mundan öň Mask ýokary hyzmat ediş mümkinçiliginiň we ýokary derejede anyk neýron interfeýsleriniň täsirine kembaha garalýandygyny we Neuralink kompaniýasynyň muny şu ýylyň içinde adamda kämilleşdirmäge kömek etjekdigini aýtdy. 
Dürli çeşmeler Maskyň we onuň kompaniýasynyň adamda tejribe geçirmäge taýýarlanýandyklaryny habar berýärler. Munuň tassyklanylmagy hem mümkin, sebäbi kompaniýany esaslandyryjy janly görkezme barada mälim etdi. Ýakynda bolsa ol startapyň işiniň maksadynyň emeli intellekt bilen simbioza ýetmekde jemlenýändigini belledi. 
Esasy ideýa hem kompaniýanyň beýni-kompýuter interfeýsini (BCI), onuň hirurgiýa gurluşy üçin roboty we kompýuter bilen biziň beýnimiziň arasyndaky göni baglanyşygy ýeňilleşdirmek üçin ähli zerur komponentleri döredýändiginde jemlenýär. 
Göni onlaýn-gözkeziliş wagtynda adamyň beýnisini emeli intellekte birikdirmek bilen meşgullanýan Neuralink kompaniýasy “gizlin” tehnologiýanyň täze detallary barada gürrüň berer.