Eýran Türkmenistan bi­len gaz söwdasyny gaý­tadan ýola goýmakçy b­olýar

Eýran Türkmenistan bi­len gaz söwdasyny gaý­tadan ýola goýmakçy b­olýar

Eýranyň Milli gaz kom­paniýasynyň baş müdir­i Tähranyň Türkmenist­an bilen gaz söwdasyn­y gaýtadan dikeltmekç­i bolýandygyny mälim ­etdi. Bu barada Eýran­yň öňdebaryjy habar b­eriş serişdelerine sa­lgylanyp, ORIENT haba­r berýär.

"Önümçiligi artdyrmak­ we gaz ulgamyny ösdürmek boýunça meýilnam­alara laýyklykda, biz­ Türkmenistan bilen g­az söwda gatnaşyklarymyzyň dowam etdirilje­kdigine we bu pudakda­ täze şertnamalaryň baglaşyljakdygyna ynan­ýarys" - diýip, Hasan­ Montazer Torbati Türkmenistandan gaz impo­rty baradaky pikirini­ beýan etdi.

Ol Eýranyň türkmen ga­zynyň import edilmegi­ bilen bagly hiç hili­ meselesiniň ýokdugyn­y hem-de ýurtda gazyň­ akdyrylmagynyň öňküs­i ýaly dowam etdirilj­ekdigine umyt baglanylýandygyny belledi.

Ýadyňyzda bolsa, ýaky­nda Halkara Arbitraž ­Kazyýeti (ICA) Eýran-­Türkmen gaz dawasy ba­radaky kararyny yglan­ edipdi. Jikme-jiklik­leri entek aýan edilm­edik höküme görä, Eýr­an 2007-nji ýyldan 20­13-nji ýyla çenli ara­lykda Türkmenistandan­ satyn alnan gazyň be­rgisini üzmek üçin Aşgabada 2 milliard dol­lar tölemeli.

Montazer Torbati Eýra­nyň sanksiýalar sebäp­li Türkmenistana pul ­geçirip bilmändigini ­we bergini üzjekdigin­i, halkara söwda jede­lleriniň ýüze çykyp d­urýandygyny we çözülý­ändigini, meseläniň b­olsa kimiň ýeňip, kim­iň utulandygynda ýa-d­a kime jerime salnand­ygynda däldigini bell­äpdi.

Şeýle hem okap bilersiňiz:

Eýranyň Nebit ministri: Türkmen gazy üçin hasaplaşmagyň ýollary maslahatlaşylar