Oba hojalyk işleriniň gidişi hem-de şanly senelere taýýarlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Oba hojalyk işleriniň gidişi hem-de şanly senelere taýýarlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň we paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.

Maslahatda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň amala aşyrylyşy bilen baglanyşykly wezipeler hem-de möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, öňde boljak şanly wakalara gabatlanylyp dürli maksatly desgalaryň ulanylmaga berilmegine taýýarlyk görmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Maslahatyň barşynda Aşgabadyň we welaýatlaryň häkimleri ýerlerdäki işleriň ýagdaýy, sebitleri abadanlaşdyrmak boýunça görülýän çäreler hem-de täze okuw ýylyna taýýarlyk görlüşi we Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli açylmagy meýilleşdirilen desgalaryň gurluşyklarynyň barşy barada hasabat berdiler.
Döwlet Baştutany oba hojalygyny, aýratyn-da, maldarçylyk pudagyny mundan buýana hem okgunly ösdürmek babatda öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde, hususan-da, mallar üçin ot-iýmleri taýýarlamak işini talabalaýyk ýola goýmakda kemçiliklere ýol berilýändigi üçin oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýewiň alyp barýan işine düýpli nägilelik bildirdi hem-de möhüm maksatnamalarda kesgitlenen wezipeleri çözmäge aýratyn jogapkärli çemeleşmegi we degişli çäreleri görmegi talap etdi.
Maslahatyň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow täze okuw ýylyna guramaçylykly başlamagyň hem-de Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli çäreleri ýokary derejede geçirmegiň möhümdigini belläp, bu babatda wise-premýere we welaýatlaryň häkimlerine birnäçe anyk tabşyryklary berdi.