Gümrük gullugy koronawirusyň Türkmenistana getirilmezligi üçin görülýän çäreler barada aýtdy

Gümrük gullugy koronawirusyň Türkmenistana getirilmezligi üçin görülýän çäreler barada aýtdy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy ýiti öýken sowuklama keselini dörediji ýokanjynyň dünýäde ýüze çykan ilkinji günlerinden başlap, serhet geçelgelerinde gümrük amallaryna gatnaşýan gulluklar tarapyndan bu keseliň ýurdumyza getirilmegine we ýaýramagyna garşy durmak boýunça netijeli öňüni alyş çäreleri hem-de guramaçylyk işleri ýola goýdy. Bu barada gullugyň resmi saýtynda habar berilýär.

Bu ugurda ilkinji nobatda serhet gözegçilik geçiriş ýerlerinden ulaglaryň we harytlaryň geçirilmegi düzgünleşdirildi. Şoňa görä-de, serhetýaka gözegçilik-geçiriş ýerlerinde gümrük işi sanitar kadalarynyň talaplaryny berk berjaý etmek boýunça degişli gulluklaryň işi bilen utgaşykly alnyp barylýar.
Gysga wagtyň içinde serhetýaka awtoýollarynda, demir ýollary gözegçilik geçiriş ýerlerinde hem-de Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda döwrebap zyýansyzlandyryş desgalary guruldy. Häzirki wagtda bu zyýansyzlandyryş desgalar bilen, ýurdumyza gelýän awtoulaglarda we olaryň tirkeglerinde, demir ýol wagonlarynda hem-de konteýnerlerde doly derejede zyýansyzlandyryş işleri geçirilýär.
Şeýle hem, goňşy döwletleriň serhet geçelgelerinde utgaşykly öňüni alyş — karantin işleriniň amala aşyrylmagynda tagallalar birikdirildi.

«Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy ulaglaryň we harytlaryň serhetden geçirilende häzirki döwürde talap edilýän sanitar – karantin düzgünleriniň berk berjaý edilmegini üpjün etmek bilen, daşary ykdysady işi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmekde möhüm wezipeleri durmuşa geçirýär» - diýlip gullugyň saýtynda bellenilýär.