Türkiýe Gara deňizde iri gaz ýatagynyň üstüni açdy

Türkiýe Gara deňizde iri gaz ýatagynyň üstüni açdy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan burawlaýjy gäminiň Gara deňizde iri gaz ýatagyny ýüze çykarandygyny habar berdi. Bu barada En-ti-wi teleýaýlymy habar berdi.

«Biz Gara deňizde ýurduň taryhynda iri tebigy gaz ýatagyny ýüze çykardyk» – diýip, Ärdogan aýtdy.

Tebigy gazyň ätiýaçlyklary 320 mlrd kub metr diýlip bahalandyrylýar. Prezident bu tapyndyny «taryhy möçberli açyş» diýip atlandyrdy we gaz bilen raýatlary üpjün etmek işiniň 2023-nji ýyla çenli başlajakdygyny sözüniň üstüne goşdy.
Maliýe ministrliginiň ýolbaşçysy Berat Albaýrak Türkiýe tarapyndan Gara deňizde gaz ýatagynyň tapylmagynyň ýurda energetiki taýdan beýleki döwletlere garaşsyz bolmaga mümkinçilik berjekdigini belledi.

«Biz ýurdumyzyň taryhyny üýtgetjek wakanyň şaýady bolduk, biz muňa begenýäris we buýsanýarys. Biz şu gün bizi üçünji döwletlere energetiki garaşlylykdan azat etjek ädimi ätledik» — diýip, Albaýrak aýtdy.