«Harri Potter we jadygöýüň daşy» filmi prokatda $1 mlrd ýygnady

«Harri Potter we jadygöýüň daşy» filmi prokatda $1 mlrd ýygnady

«Harri Potter we jadygöýüň daşy» filmi prokatda $1 mlrd ýygnady, diýip «Variety» gazeti habar berýär. Muny piter.tv ýetirýär. Bu puluň içine film tarapyndan 19 ýylyň içinde ýygnalan ähli serişdeler girizildi.

Geçen dynç günleri ýazyjy Joan Roulingiň kitaplar seriýasynyň esasynda döredilen kartina Hytaýyň girdejiler toplumynyň çartynda birinji orny eýeledi we onuň döredijilerine goşmaça 13,6 million dollar getirdi. Jadygöý oglan barada film 16 müň kinozalda görkezildi.
Netijede «Harri Potter we jadygöýüň daşy» filminiň umumy girdejisi 1,001 milliard dollara barabar boldy, bu bolsa ony sekiz filmden ybarat bolan franşizada girdejisi milliard belgiden geçen ikinji lenta etdi. Şeýle netijä 2011-nji ýylda filmiň soňky bölümine hem – «Harri Potter we Ölümiň peşgeşi. 2-nji bölüm» – ýetmek başartdy. Şonda bu film tutuş dünýäde 1,34 milliard dollar ýygnady.
Gazetde baş rollarda Deniel Redkliff, Rupert Grint we Emma Uotson bolan «Harri Potter» baradaky ähli bölümleriň girdeji toplumy umumy alanyňda, 7,74 milliard dollara barabar bolandygyny bellediler.
Ýatlap geçsek, «Harri Potter we jadygöýüň daşy» filmi 2001-nji ýylda çykdy we şol wagtda dünýä prokatynda $978 mln ýygnady.
Häzirki wagtda prokatda $1 milliarddan gowrak ýygnamagy başaran kyrk ýedi film hasaba alynýar. Şeýle ösüş dollaryň inflýasiýasy we petekleriň ýokary bahasy bilen bagly. Olardan ýedisi Warner Bros. kinostudiýasynyň taslamalarydyr.